Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ÚRSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave

Adresa: Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27
Telefón:02/ 581 004 11 - podateľńa úradu
E-mail:urso@urso.gov.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má v štruktúre orgánov štátnej správy mimoriadne postavenie. Plní nepopulárnu úlohu byť arbitrom dvoch navzájom protikladných záujmov v sieťových odvetviach a to výrobcov a dodávateľov energií na jednej strane a odberateľov na strane druhej, z ktorých, pochopiteľne, každá má vlastné predstavy o výsledných cenách.

Predmetom regulácie podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov je:

1. určovanie alebo schvaľovanie spôsobu, postupov a podmienok na
1. pripojenie a prístup do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete podľa osobitného predpisu,
2. prenos elektriny a distribúciu elektriny na vymedzenom území,
3. prepravu plynu a distribúciu plynu na vymedzenom území,
4. poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve,
5. poskytovanie služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovanie sústavy,
6. prístup a pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete, výrobu a rozvod tepla,
7. prístup do podzemných zásobníkov plynu a uskladňovanie plynu.

2. Predmetom regulácie podľa tohto zákona je ďalej regulácia ceny tovarov a ceny poskytovaných služieb v sieťových odvetviach a určenie podmienok ich uplatňovania (ďalej len „cenová regulácia).

3. Predmetom regulácie podľa tohto zákona je aj určenie spôsobu, postupu a podmienok na
1. prevádzkovanie sústavy a siete,
2. dodávku elektriny a dodávku plynu,
3. výrobu, prenos a distribúciu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia.

Cenová regulácia

Hoci úrad plní množstvo úloh, najviditeľnejšou činnosťou je cenová regulácia v sieťových odvetviach.

Cenovej regulácii podlieha výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroba elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla, výroba elektriny z domáceho uhlia, pripojenie do sústavy, prístup do sústavy, prenos a distribúcia elektriny, dodávka elektriny pre domácnosti, poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.