Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Bratislava

Referent oddelenia komunikácie s verejnosťou

komunikácia, žurnalistika , V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Poslať spoločnosti životopis", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte životopis a motivačný list. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej mestskej časti. Po starostlivom posúdení ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 24.11.2017

Štátny radca odboru ekonomiky a správy, stála štátna služba (Ref. č.: VK/2017/2903)

, Zoznam požadovaných dokumentov: a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania f. Čestné vyhlásenie o ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.11.2017

Odborný referent pre oblasť skúšobníctva

, Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk. Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/2977

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.11.2017

Vedúci oddelenia školstva

, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.11.2017

Hlavný štátny radca v odbore mediálneho práva a audiovízie v sekcii médií, audiovízie a autorského práva.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 15.11.2017

Štátny radca v oddelení dotácií v odbore projektového riadenia a dotácií.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 15.11.2017

Hlavný štátny radca v odbore autorského práva v sekcii médií, audiovízie a autorského práva.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 15.11.2017

Samostatný odborný referent/zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

právnické/ekonomické , Zoznam požadovaných dokladov 1. motivačný list 2. profesijný životopis, 3. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Požadované doklady posielajte elektronicky na nižšie uvedenú adresu. Kontaktovať budeme len ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 11.11.2017

Samostatný odborný referent/zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

, Zoznam požadovaných dokladov 1. motivačný list 2. profesijný životopis, 3. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Požadované doklady posielajte elektronicky na nižšie uvedenú adresu. Kontaktovať budeme len vybraných ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 11.11.2017

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (referent)

, Uchádzači/uchádzačky pošlú do 22.11.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú: 1. Motivačný list, 2. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Uvedenú Žiadosť ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 4.11.2017

Odborný zamestnanec referátu životného prostredia

životné prostredie a ochrana prírody

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.10.2017

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2017/1862)

, Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.10.2017

Samostatný odborný referent v oblasti rozpočtu a kontrollingu

ekonomické , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.10.2017

Štátny radca v odbore technickej regulácie, výberové konanie pre absolventov podľa § 9 zákona o štátnej službe (Ref. č.: VK/2017/1793)

telekomunikácie , Zoznam požadovaných dokumentov a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania f. čestné ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 6.10.2017

Odborný radca - riaditeľ správy súdu

, výberové konanie pozostáva z dvoch častí: 1. písomnej časti - ktorú tvorí odborný test zo znalosti ústavy SR a všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov 2. ústnej časti - ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 29.9.2017

Referent správy majetku štátu

Výhodou je znalosť problematiky správy majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a znalosť problematiky tvorby a realizácie zmluvných vzťahov.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.9.2017

Štátny radca v odbore technickej regulácie 2 miesta výberové konanie pre absolventov podľa § 9 zákona o štátnej službe (Ref. č.: VK/2017/1335)

, Zoznam požadovaných dokumentov a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením dátumu skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná) b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný) c. Motivačný list ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 19.9.2017

Referent/-ka na právnom referáte

právo , V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi. V prípade vysokého počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu. Zároveň si vyhradzujeme ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 12.9.2017

Referent Oddelenia riadenia projektov - projektový manažér

STU Katedra dopravných stavieb , Druh pracovného pomeru: Pracovné miesto sa obsadí na dobu určitú – zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky - prax v riadení investičných projektov min. 2 roky Vašu žiadosť/motivačný list, životopis a súpis realizovaných investičných projektov ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.9.2017

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2017/1100)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.9.2017