Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Bratislava

Inšpektor ekologického poľnohospodárstva

agronóm, zootechnik, veterinár, potravinár

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 12.10.2017

Certifikačný pracovník

agronóm, zootechnik, veterinár, potravinár

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 12.10.2017

Odborný zamestnanec referátu životného prostredia

životné prostredie a ochrana prírody

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.10.2017

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2017/1862)

, Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.10.2017

Samostatný odborný referent v oblasti rozpočtu a kontrollingu

ekonomické , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.10.2017

Štátny radca v odbore technickej regulácie, výberové konanie pre absolventov podľa § 9 zákona o štátnej službe (Ref. č.: VK/2017/1793)

telekomunikácie , Zoznam požadovaných dokumentov a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania f. čestné ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 6.10.2017

Odborný radca - riaditeľ správy súdu

, výberové konanie pozostáva z dvoch častí: 1. písomnej časti - ktorú tvorí odborný test zo znalosti ústavy SR a všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov 2. ústnej časti - ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 29.9.2017

Referent správy majetku štátu

Výhodou je znalosť problematiky správy majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a znalosť problematiky tvorby a realizácie zmluvných vzťahov.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.9.2017

Štátny radca v odbore technickej regulácie 2 miesta výberové konanie pre absolventov podľa § 9 zákona o štátnej službe (Ref. č.: VK/2017/1335)

, Zoznam požadovaných dokumentov a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením dátumu skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná) b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný) c. Motivačný list ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 19.9.2017

Referent/-ka na právnom referáte

právo , V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi. V prípade vysokého počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu. Zároveň si vyhradzujeme ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 12.9.2017

Referent Oddelenia riadenia projektov - projektový manažér

STU Katedra dopravných stavieb , Druh pracovného pomeru: Pracovné miesto sa obsadí na dobu určitú – zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky - prax v riadení investičných projektov min. 2 roky Vašu žiadosť/motivačný list, životopis a súpis realizovaných investičných projektov ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.9.2017

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2017/1100)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.9.2017

Samostatný odborný referent – informatik DMS - IS na správu písomností a obeh elektronických dokumentov, eGovernment/ v Oddelení informačných technoló

ekonomické, informatika , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.9.2017

Referent oddelenia pozemných komunikácií

dopravná, stavebná, výhodou je zameranie na dopravné inžinierstvo , - dobrá znalosť zákona o pozemných komunikáciách ( zákon č. 135/1961.Zb. ) - znalosť vyhlášky ktorou sa vykonáva cestný zákon ( vyhl. č. 35/1984 Zb. ) -Druh pracovného pomeru: na dobu určitú na 1 rok ( možnosť zmeny na dobu ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 8.9.2017

Samostatný referent pre verejné obstarávanie

, V prípade, že Vás pozícia zaujala, pošlite svoj životopis ako aj motivačný list na kontaktnú adresu martina.vrablova@stuba.sk. K životopisu priložte nasledujúci text, bez ktorého nebude možne Vašu žiadosť ďalej spracovať: "Uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 8.9.2017

Referent /- ka odbytu a marketingu

, Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov. Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem a zaslanie životopisu. Znalosť cudzieho jazyka je výhodou, nie však podmienkou.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 29.8.2017

Manažér/-ka pre metodiku

, Termín nástupu: - 01.10.2017/dohodou Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa Informácie o výberovom konaní: Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.09.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú: 1. Motivačný list, 2. Podpísaný ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 25.8.2017

Manažér/-ka pre informovanie a komunikáciu

, Termín nástupu: - 01.10.2017/dohodou Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa Informácie o výberovom konaní: Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.09.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú: 1. Motivačný list, 2. Podpísaný ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 25.8.2017

Administratívny pracovník

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 18.8.2017

Odborný referent - investičné oddelenie

Stavebný inžinier

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 15.8.2017