Úvod > Festivaly > CIPD: Základný Certifikát v HR - CHRP

CIPD: Základný Certifikát v HR - CHRP

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
19.3. - 8.11.2019
Čas konania:
Názov:
CIPD: Základný Certifikát v HR - CHRP
Miesto:
Karadžičova 2, 815 32, Bratislava
Usporiadateľ
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Popis akcie:
CHRP – Certificate in HR PracticeŠtudijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.Program je interaktívny, podporuje vytváranie kontaktov s ostatnými študentmi a používa prípadové štúdie.Výsledky najnovších výskumov a poznatky odovzdávané prostredníctvom študijných materiálov a online platformy.Skúšky sú vo forme vypracovania reportov, esejí, alebo praktických cvičení so spätnou väzbou.Kurz je v anglickom jazyku.Študenti majú nepretržitú podporu zo strany školiteľa počas celej – Akadémia má status CIPD Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne.Modul I(2 dni)HR ProfesionálOboznámite sa s tým, aké zručnosti, znalosti a správanie sa vyžadujú od efektívneho personalistu, či už generalistu alebo špecialistu.Naučíte sa, ako načas a efektívne poskytovať HR služby vyhovujúce potrebám organizácie.Zamyslíte sa nad vlastnými potrebami rozvoja, zostavíte si plán osobného rozvoja a cielene ho budete napĺňať.Princípy fungovania organizácií a rola HRÚčel organizácie a jej prevádzkové prostredie.Informácia o štruktúre, kultúre a funkciách organizácie.Úloha HR v organizácii a využitie HR činností na podporu dosahovania cieľov organizácie.Modul II(4 dni)Riadenie, zaznamenávanie, analýza a využitie informácií v HRÚdaje potrebné pre personalistiku (presnosť dát), manažment údajov vo všetkých oblastiach HR (plánovanie, nábor, výber, výkon a odmeňovanie, absencia, disciplinárne konania).Zaznamenávanie, riadenie a uchovávanie HR údajov (manuálne alebo elektronicky) a ich právne implikácie.Interpretácia a analýza HR informácií a jasné a presné prezentovanie zistení potrebných pri rozhodovaní.Získavanie talentovÚvod do procesu náboru a plánovania ľudských zdrojov, faktory ovplyvňujúce plánovanie, nábor a výber nových zamestnancov.Identifikovanie vhodných metód náboru a výberu zamestnancov; prínosy získania pracovných síl s rôznorodými schopnosťami.Vypracovanie pracovnej náplne, inzerovanie pracovnej pozície, výber kandidátov, osobný alebo telefonický pohovor, ponuka pracovnej pozície, zamietnutie uchádzača.Zaužívaná prax pri uvádzaní nových a udržaní si existujúcich zamestnancov.Zavádzanie zmien v organizáciiIdentifikovanie hlavných faktorov, ktoré treba zvážiť pri zavádzaní zmeny v organizácii a pochopenie dôvodu zmeny – interné a externé faktory.Modul III(2 dni)Riadenie výkonu a odmeňovanieZískate vedomosti o tom, akým spôsobom môžu motivačné teórie a súvisiace nástroje pozitívne vplývať na podnikateľské ci­ele.Overená prax pri hodnotení výkonu a rola finančných a nefinančných benefitov, kľúčové faktory pri nastavovaní systému odmeňovania.Ako správne viesť hodnotiaci rozhovor.Modul IV(1 deň)Príprava a nastavenie vzdelávacích a rozvojových aktivítPochopíte faktory, ktoré môžu ovplyvňovať dizajn vzdelávacích a rozvojových aktivít.Oboznámite sa s rôznymi metódami a nástrojmi pre podporu vzdelávacích a rozvojových aktivít a ich použitie, výhody a nevýhody.Naučíte sa nastaviť vzdelávacie a rozvojové aktivity v organizácii.
Mám záujem