bratislava.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Štátna správa, samospráva - Mesto Bratislava

Ponuky 1-20 z 46

Štátna správa, samospráva Bratislava a okolie

Zamestnanec stavebného úradu

  Dátum pridania: 20.9.2017

 stavebného alebo právneho smeru , Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť
• profesijný štruktúrovaný životopis
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 21.5.2017 na adresu:
Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava
e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk
Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený písomne

Štátny radca v odbore technickej regulácie 2 miesta výberové konanie pre absolventov podľa § 9 zákona o štátnej službe (Ref. č.: VK/2017/1335)

  Dátum pridania: 19.9.2017

  , Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením dátumu skončenia prípravy na povolanie vo forme
ustanovenej osobitným predpisom (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
f. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni.
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2017/1335 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 25.9.2017.
Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými
dokumentmi cez ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk ,
https://open.slovensko.sk/vk , v registri Výberové konanie , aktuálne vyhlásené výberové konanie VK/2017/1335.

Odborný radca - riaditeľ správy súdu

  Dátum pridania: 13.9.2017

  , výberové konanie pozostáva z dvoch častí:
1. písomnej časti - ktorú tvorí odborný test zo znalosti ústavy SR a všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
2. ústnej časti - ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov komisie

Finančný referent

  Dátum pridania: 13.9.2017

 ekonomické , Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.9.2017. Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem o prácu pre našu inštitúciu. Kontaktovať však budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky a ich profesionálny profil je v súlade s profilom pracovnej pozície.
Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že zaslaním Vášho životopisu nám poskytujete mandát na spracovanie vašich osobných údajov. Životopisy kandidátov, ktorí nebudú vybratí do ďalšieho kola výberového konania budú skartované v zmysle zákona.

Referent/-ka na právnom referáte

  Dátum pridania: 12.9.2017

 právo , V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi. V prípade vysokého počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu. Zároveň si vyhradzujeme právo nevybrať žiadneho kandidáta. Ďakujeme za pochopenie.
Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

Referent Oddelenia riadenia projektov - projektový manažér

  Dátum pridania: 9.9.2017

 STU Katedra dopravných stavieb , Druh pracovného pomeru: Pracovné miesto sa obsadí na dobu určitú – zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky
- prax v riadení investičných projektov min. 2 roky
Vašu žiadosť/motivačný list, životopis a súpis realizovaných investičných projektov prosím zašlite na adresu: melania.durdovanska@region-bsk.sk do 30.09.2017 (sobota).

Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, budeme Vás kontaktovať telefonicky a pozveme Vás na osobné stretnutie.

Kontaktná osoba
Ing. Alexandra Jurčíková, 02/48264425, alexandra.jurčíková@region-bsk.sk.

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2017/1100)

  Dátum pridania: 9.9.2017

 

Samostatný odborný referent – informatik DMS - IS na správu písomností a obeh elektronických dokumentov, eGovernment/ v Oddelení informačných technoló

  Dátum pridania: 9.9.2017

 ekonomické, informatika , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis v slovenskom jazyku.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
5. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR informatik DMS - neotvárať“, najneskôr do 22.09. 2017 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na ww.bratislava.sk

Referent oddelenia pozemných komunikácií

  Dátum pridania: 8.9.2017

 dopravná, stavebná, výhodou je zameranie na dopravné inžinierstvo , - dobrá znalosť zákona o pozemných komunikáciách ( zákon č. 135/1961.Zb. )
- znalosť vyhlášky ktorou sa vykonáva cestný zákon ( vyhl. č. 35/1984 Zb. )
-Druh pracovného pomeru: na dobu určitú na 1 rok ( možnosť zmeny na dobu neurčitú )
Vašu žiadosť/motivačný list a životopis prosím zašlite na adresu: melania.durdovanska@region-bsk.sk 30. 09. 2017 do 16,00 hod.
Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať stanovené požiadavky.

Samostatný referent pre verejné obstarávanie

  Dátum pridania: 8.9.2017

  , V prípade, že Vás pozícia zaujala, pošlite svoj životopis ako aj motivačný list na kontaktnú adresu martina.vrablova@stuba.sk.
K životopisu priložte nasledujúci text, bez ktorého nebude možne Vašu žiadosť ďalej spracovať:
"Uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto dokumente pre účely výberového konania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov ."
Odpoveď bude zaslaná len uchádzačom, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Referent /- ka odbytu a marketingu

  Dátum pridania: 29.8.2017

  , Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov. Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem a zaslanie životopisu. Znalosť cudzieho jazyka je výhodou, nie však podmienkou.

Manažér/-ka pre metodiku

  Dátum pridania: 25.8.2017

  , Termín nástupu:
- 01.10.2017/dohodou

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.09.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

a

Simona.Sarafinova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie_’’Manažér/-ka pre metodiku“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Manažér/-ka pre informovanie a komunikáciu

  Dátum pridania: 25.8.2017

  , Termín nástupu:
- 01.10.2017/dohodou

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.09.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

a

Simona.Sarafinova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie_”Manažér/-ka pre informovanie a komunikáciu“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Administratívny pracovník

  Dátum pridania: 18.8.2017

 

Odborný referent - investičné oddelenie

  Dátum pridania: 15.8.2017

 Stavebný inžinier

Odborný pracovník v detských jasliach

  Dátum pridania: 5.8.2017

 humanitný alebo ekonomický , K žiadosti je potrebné doložiť :
Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti zaslať do 25.08.2017 adresu:
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3
alebo personalne@banm.sk

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.

Odborný referent oddelenia Stavebný úrad

  Dátum pridania: 1.8.2017

 

Referent pre skladové hospodárstvo

  Dátum pridania: 28.7.2017

 obchodný

Odborný garant NSSDR Fortunáčik

  Dátum pridania: 19.7.2017

 sociálna práca , CELÉ ZNENIE INZERÁTU A VŠETKY PODMIENKY SÚ UVEDENÉ NA STRÁNKE www.bratislava.sk.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1. Obálku označte „Výberové konanie – odborný garant – FORTUNÁČIK - neotvárať“. Žiadosti posielajte na uvedenú adresu do 01.08.2017.

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass;
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax;
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval;
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

  Dátum pridania: 13.7.2017

  , Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCI ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY

Miesto výkonu práce:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- odborná prax min. 10 rokov
- riadiaca prax minimálne 5 rokov
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči
stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie,
- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy
- prax v samospráve vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia správy majetku a VS MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 30.júla 2017 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava

Ponuky 1-20 z 46

Správa ponuky práce

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Hľadám prácu.

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Ponúkam prácu.

Ak máte záujem váš občiansky inzerát upravovať, vymazať alebo chcete pridať firemný inzerát do sekcie Ponúkam prácu registrujte sa na portáli.

Štátna správa, samospráva

Práca, ponuka práce Bratislava: Ponúkate alebo hľadáte prácu v Bratislave a okolí? Využite regionálnu ponuku práce na internete!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Bratislava, mapa Bratislava-staré mesto, Bernolákovo, Dunajská Lúžna, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Marianka, Most pri Bratislave, Rovinka,svätý Jur, Senec, Zálesie

Podmienky pridania inzerátu

 1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku
 2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
  • sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi
  • obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
  • obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám
  • obsahujú obscénny text alebo foto
  • majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby
  • ponúkajú drogy alebo zbrane
  • sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)
  • obsahujú na priložených fotografiách logá firiem alebo registrované ochranné značky, cenníky, textové informácie, a pod.
  • ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky
  • sa svojim textom javia ako podvodné ponuky
  • obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky
  • obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  • ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok
  • ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou.
 5. Pri opakovanom porušovaní horeuvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch v sieti Virtualne.sk
 6. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.
 7. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.
 8. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang