bratislava.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Štátna správa, samospráva - Mesto Bratislava

Ponuky 1-20 z 30

Štátna správa, samospráva Bratislava a okolie

Referent pre skladové hospodárstvo

  Dátum pridania: 28.7.2017

 

Odborný garant NSSDR Fortunáčik

  Dátum pridania: 19.7.2017

 sociálna práca , CELÉ ZNENIE INZERÁTU A VŠETKY PODMIENKY SÚ UVEDENÉ NA STRÁNKE www.bratislava.sk.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1. Obálku označte „Výberové konanie – odborný garant – FORTUNÁČIK - neotvárať“. Žiadosti posielajte na uvedenú adresu do 01.08.2017.

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass;
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax;
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval;
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

  Dátum pridania: 13.7.2017

  , Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCI ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY

Miesto výkonu práce:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- odborná prax min. 10 rokov
- riadiaca prax minimálne 5 rokov
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči
stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie,
- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy
- prax v samospráve vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia správy majetku a VS MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 30.júla 2017 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava

Vedúci referátu verejného obstarávania

  Dátum pridania: 13.7.2017

  , Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCI REFERÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Miesto výkonu práce:
Oddelenie výstavby a investícií a verejného obstarávania
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- prax vo verejnom obstarávaní minimálne 4 roky
- riadiaca prax minimálne 3 rokov
- znalosť problematiky verejného obstarávania,
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie,
- aktívny prístup k práci, flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom ,
- bezúhonnosť,
- osobné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
- doklad o absolvovaní školenia VO
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci referátu verejného obstarávania MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 30. júla 2017 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava

Vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

  Dátum pridania: 12.7.2017

 výhodou v oblasti dopravy, urbanizmu, životného prostredia, technické a pod. , V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis v termíne do 25.7.2017. Kvôli vysokému počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu. Ďakujeme za pochopenie.
Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

Vedúci oddelenia investičného a majetkového

  Dátum pridania: 12.7.2017

 výhodou projektového manažmentu, stavebníctva, facility managementu, správa budov, ekonómie, investícií, architektúry a pod. , V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis v termíne do 25.7.2017. Kvôli vysokému počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu. Ďakujeme za pochopenie.
Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

Junior programový a finančný manažér PS INTERACT III

  Dátum pridania: 8.7.2017

  , Vašu žiadosť/motivačný list a životopis prosím zašlite na adresu: melania.durdovanska@region-bsk.sk do 21. 07.2017 do 12:00.
Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, budeme Vás kontaktovať telefonicky a pozveme Vás na osobné stretnutie.
Kontaktná osoba
Mgr. Petra Masácová, 02/48264130, petra.masacova@region-bsk.sk.

Referent/ka podateľne

  Dátum pridania: 5.7.2017

  , Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.07.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie_’’Referent/ka podateľne“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka - práca a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu

  Dátum pridania: 24.6.2017

 sociálna práca , Zašlite nám štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom.

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do jeho odvolania písomnou formou.

Uvedené podklady posielajte do 7.7.2017.

Kvôli vysokému počtu uchádzačov si vyhradzujeme právo kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu.
Ďakujeme za pochopenie.
Vyhradzujeme si právo nevybrať žiadneho z uchádzačov prihlásených do výberového konania.

Generálny štátny radca - analytik (Ref. č.: výber č. 5-21)

  Dátum pridania: 16.6.2017

 

Hlavný štátny radca - analytik (Ref. č.: výber č. 5-22)

  Dátum pridania: 16.6.2017

 právo, politológia, sociológia a príbuzné spoločenské vedy , Požiadavky na uchádzačov
- vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
- (najmä v odbore právo, politológia, sociológia, a pod.)
- znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť anglického jazyka; znalosť francúzskeho, nemeckého jazyka výhodou
- práca s PC
- pozícia vhodná aj pre absolventa
- oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje


Informácie o výbere

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
- Ústava Slovenskej republiky
- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka. Súčasťou ústnej časti bude spracovanie prípadovej štúdie.


Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 14. júna 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 5-22

písomne na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:
vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
- čestné vyhlásenie o
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládaní štátneho jazyka
- štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie,
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie
- pravdivosti uvádzaných údajov,
- motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu
s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Generálny štátny radca - dátový analytik/štatistik/matematik (Ref. č.: výber č. 5-23)

  Dátum pridania: 16.6.2017

 najmä v odbore matematika - matematická analýza, aplikovaná matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika, štatistika, informatika, aplikovaná informatika a príbuzných odboroch , Iné požiadavky:
- práca s PC, ovládanie MS Access, vyhľadávanie v SQL DB výhodou
- praktické skúsenosti výhodou
- oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými


V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
- Ústava Slovenskej republiky
- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka. Súčasťou ústnej časti bude spracovanie prípadovej štúdie.


Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 14. júna 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 5-23

písomne na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:
vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
- čestné vyhlásenie o
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládaní štátneho jazyka
- štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie,
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie
- pravdivosti uvádzaných údajov,
- motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu
s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Hlavný štátny radca - dátový analytik/štatistik/matematik (Ref. č.: výber č. 5-24)

  Dátum pridania: 16.6.2017

 najmä v odbore matematika - matematická analýza, aplikovaná matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika, štatistika, informatika, aplikovaná informatika a príbuzných odboroch , Iné požiadavky na uchádzačov:
- aktívna znalosť anglického jazyka
- práca s PC,
- ovládanie MS Access, vyhľadávanie v SQL DB výhodou
- oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje


V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
- Ústava Slovenskej republiky
- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka. Súčasťou ústnej časti bude spracovanie prípadovej štúdie.


Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 14. júna 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 5-24

písomne na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:
vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
- čestné vyhlásenie o
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládaní štátneho jazyka
- štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie,
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie
- pravdivosti uvádzaných údajov,
- motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu
s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Generálny štátny radca - ekonomický analytik/prognostik (Ref. č.: výber č. 5-25)

  Dátum pridania: 16.6.2017

 najmä v odbore ekonomika a finančná matematika, prognostika, matematické metódy v ekonomike, matematika - matematická analýza, ekonomická štatistika, aplikovaná matematika, národné hospodárstvo, kvantitatívne metódy v ekonómii, pravdepodobnosť a matematic , Iné požiadavky:
- aktívna znalosť anglického jazyka
- práca s PC
- ovládanie rôznych štatistických a prognostických nástrojov výhodou
- oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžadujeV rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
- Ústava Slovenskej republiky
- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka. Súčasťou ústnej časti bude spracovanie prípadovej štúdie.


Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 14. júna 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 5-25

písomne na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:
vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
- čestné vyhlásenie o
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládaní štátneho jazyka
- štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie,
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie
- pravdivosti uvádzaných údajov,
- motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu
s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Hlavný štátny radca - analytik (Ref. č.: výber č. 5-26)

  Dátum pridania: 16.6.2017

 právo , Požiadavky na uchádzačov
- aktívna znalosť anglického jazyka
- práca s PC
- pozícia vhodná aj pre absolventa
- oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
- Ústava Slovenskej republiky
- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka. Súčasťou ústnej časti bude spracovanie prípadovej štúdie.


Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 14. júna 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 5-26

písomne na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:
vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
- čestné vyhlásenie o
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládaní štátneho jazyka
- štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie,
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie
- pravdivosti uvádzaných údajov,
- motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu
s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Samostatný odborný referent v oddelení stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov /SÚP – ENVIRO/

  Dátum pridania: 15.6.2017

 environmentalistika, ekológia, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR SÚP ENVIRO - neotvárať“, najneskôr do 14.07.2017 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie na www.bratislava.sk

Samostatný odborný referent – finančný manažér v oddelení stratégie a projektov

  Dátum pridania: 15.6.2017

 ekonomické, účtovnícke , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie - OSAP - neotvárať“, najneskôr do 14.07.2017 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu: www.bratislava.sk

Pracovník (2) do denného centra seniorov (organizačno-administratívny pracovník)-znížený úväzok

  Dátum pridania: 13.6.2017

  , Predpokladaný termín nástupu: august 2017 /dohodou

K žiadosti je potrebné doložiť :
Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Žiadosti zaslať do 03. júla 2017
na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3
alebo personalne@banm.sk

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.

Ponuky 1-20 z 30

Správa ponuky práce

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Hľadám prácu.

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Ponúkam prácu.

Ak máte záujem váš občiansky inzerát upravovať, vymazať alebo chcete pridať firemný inzerát do sekcie Ponúkam prácu registrujte sa na portáli.

Štátna správa, samospráva

Práca, ponuka práce Bratislava: Ponúkate alebo hľadáte prácu v Bratislave a okolí? Využite regionálnu ponuku práce na internete!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Bratislava, mapa Bratislava-staré mesto, Bernolákovo, Dunajská Lúžna, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Marianka, Most pri Bratislave, Rovinka,svätý Jur, Senec, Zálesie

Podmienky pridania inzerátu

 1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku
 2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
  • sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi
  • obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
  • obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám
  • obsahujú obscénny text alebo foto
  • majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby
  • ponúkajú drogy alebo zbrane
  • sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)
  • obsahujú na priložených fotografiách logá firiem alebo registrované ochranné značky, cenníky, textové informácie, a pod.
  • ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky
  • sa svojim textom javia ako podvodné ponuky
  • obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky
  • obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  • ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok
  • ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou.
 5. Pri opakovanom porušovaní horeuvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch v sieti Virtualne.sk
 6. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.
 7. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.
 8. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang